Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

 

Projekty realizowane

Unia Europejska

 
 

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font

REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEZ RODZINY I OSOBY BLISKIE

 

Regulaminu odwiedzin pacjentów
 

przez rodziny i osoby bliskie w SPZZOZ w Gryficach”

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711), art. 5, art. 33 i 34 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849), zarządzam, co następuje:

§1                

1.      Wprowadza się „Regulamin odwiedzin pacjentów przez rodziny i osoby bliskie w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2                

1.      Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

2.       Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia uchyla się Zarządzenie Nr 36/2022 Dyrektora SPZZOZ w Gryficach z dnia 06 kwietnia 2022 r.

3.       Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez przesłanie drogą elektroniczną na służbowe adresy poczty elektronicznej osób zatrudnionych i świadczących usługi. Zarządzenie podlega także umieszczeniu na stronie internetowej szpitala.

Otrzymują:

1.      Wszystkie komórki SPZZOZ w Gryficach

2.       a/a

 

REGULAMIN ODWIEDZIN PACJENTÓW PRZEZ RODZINY I OSOBY BLISKIE

§1

1.       Odwiedziny pacjentów hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach przez rodziny i osoby bliskie odbywają się: 1) w dni powszednie-w godzinach od 15:00 do 17:00;

2)      w dni świąteczne - w godzinach od 13:00 do 17:00;

Odwiedziny w innych niż wskazane powyżej godzinach są możliwe po uzyskaniu zgody lekarza kierującego oddziałem lub lekarza dyżurującego.

2.       Informacji o stanie zdrowia pacjentów udzielają:

1)      Lekarze kierujący oddziałami szpitalnymi - w dni powszednie w godzinach od 12:00 do 14:00;

2)      Lekarze dyżurujący - w szczególnie uzasadnionych przypadkach poza godzinami określonymi w ust. 2 pkt. 1) oraz w weekendy i dni świąteczne.

3.       Odwiedziny pacjentów izolowanych i reżimowych odbywają się po uzyskaniu zgody lekarza kierującego oddziałem.

4.       Obowiązują następujące zasady odwiedzin:

1)      Odwiedzin nie mogą realizować osoby z objawami choroby infekcyjnej, a decyzję o wejściu odwiedzających do oddziału podejmuje każdorazowo personel oddziału;

2)      Odwiedziny mogą odbywać się wyłącznie w pokoju pacjenta albo w miejscu wskazanym przez personel. Pacjenci i osoby odwiedzające powinny ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie w częściach ogólnodostępnych.

3)      Jednoczasowo u pacjenta może przebywać jedna osoba, a w szczególnych sytuacjach 2 osoby.

4)      Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do zachowania wszelkich środków ostrożności wymaganych przez personel medyczny, a czas odwiedzin należy ograniczyć do niezbędnych potrzeb.

5)      Należy unikać gromadzenia się osób odwiedzających w jednym miejscu (np. przed oddziałem szpitalnym).

6)      Ilość artykułów dostarczanych odwiedzanemu pacjentowi przez osobę odwiedzającą powinna być ograniczona do niezbędnego minimum.

7)      Osoby odwiedzające zobowiązane są do stosowania maseczki zasłaniającej usta i nos przez cały czas przebywania na terenie podmiotu leczniczego.

8)      Rekomenduje się, aby przed wykonaniem czynności pielęgnacyjnych przy odwiedzanym pacjencie osoba odwiedzająca uprzednio (bezpośrednio przed kontaktem) dokładnie umyła lub zdezynfekowała ręce.

 

RODO

 

Zamówienia Publiczne

Platforma zakupowa

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP