Misja

"Według najlepszej wiedzy dopomagać cierpiącym, zwracającym się o pomoc, mając na celu wyłącznie ich dobro..."

 

Projekty realizowane

Unia Europejska

 
 

Tutaj jesteś

smaller font default font larger font

ZASADY PORODU RODZINNEGO W SPZZOZ W GRYFICACH

Zasad porodu rodzinnego w SPZZOZ w Gryficach

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2021 r., poz. 711), art. 5, art. 33 i 34 ustawy z dnia 06 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r., poz. 849), zarządzani, co następuje:

§1

1.       Wprowadza się „Zasady porodu rodzinnego w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach”, który stanowi Załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§2

2.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

3.       Z dniem wejścia w życie niniejszego Zarządzenia uchyla się Zarządzenie Nr 38/2022 Dyrektora SPZZOZ w Gryficach z dnia 08 kwietnia 2022 r.

4.       Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez przesłanie drogą elektroniczną na służbowe adresy poczty elektronicznej osób zatrudnionych i świadczących usługi. Zarządzenie podlega także umieszczeniu na stronie internetowej szpitala.

Otrzymują:

1.       Wszystkie komórki SPZZOZ w Gryficach

2.       a/a

 

ZASADY PORODU RODZINNEGO W SPZZOZ W GRYFICACH

§1                

1.      Porody rodzinne mogą odbywać się tylko za zgodą lekarza kierującego oddziałem lub lekarza nadzorującego dyżur.

2.      Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami porody rodzinne powinny odbywać się w sali porodowej z oddzielnym węzłem sanitarnym. Szpital dysponuje jedną salą porodową spełniającą powyższe wymagania, a zatem udział w porodach powinien zostać wcześniej zgłoszony i zaplanowany. Zapisy możliwe są pod numerem telefonu: 91 384 20 61 wew. 254.

3.      W przypadku braku miejsca w sali z oddzielnym węzłem sanitarnym porody rodzinne nie będą mogły się odbywać, zaś informacja o ewentualnej możliwości wejścia na salę porodową zostanie udzielona po kontakcie z lekarzem dyżurnym oddziału.

4.      W porodzie rodzinnym może uczestniczyć wyłącznie jedna osoba.

5.      Osoba towarzysząca w porodzie rodzinnym:

1)      musi być osobą zdrową, bez cech infekcji, a decyzję o wejściu osoby towarzyszącej do sali porodowej podejmuje każdorazowo personel oddziału,

2)      pod nadzorem położnej z sali porodowej przebiera się w środki ochrony osobistej (fartuch jednorazowy, czepek, ochraniacze na buty, maska chirurgiczna), które zapewnia szpital,

3)      przez cały czas pobytu w sali porodowej ma założoną maskę (zakrywającą nos i usta) oraz często dezynfekuje ręce,

4)      może zostać wpuszczona na salę porodową w momencie rozpoczęcia porodu i powinna opuścić oddział w ciągu 2 godzin po porodzie,

5)      ściśle podporządkowuje się wszelkim zaleceniom organizacyjnym personelu medycznego, 6) przebywa tylko w wyznaczonym pomieszczeniu, nie opuszcza go i przez cały okres pobytu na sali porodowej zachowuje bezpieczny dystans wobec innych osób.

6.      Zasady określone w ust. 5 podlegają modyfikacjom lekarza nadzorującego dyżur zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z danego przypadku.

7.      Nie dopuszcza się obecności osoby towarzyszącej w przypadku porodu zabiegowego i cięcia cesarskiego.

8.      Nieprzestrzeganie zasad określonych w ust. od 1 do 6 przez osobę towarzyszącą skutkować będzie brakiem możliwości kontynuacji porodu rodzinnego.

 

RODO

 

Zamówienia Publiczne

Platforma zakupowa

 

więcej

Informacje kontaktowe

home Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach
 ul. Niechorska 27,
 72-300 Gryfice
phone  centrala (91) 384 20 61,
 sekretariat (91) 384 33 98,
 fax (91) 384 21 68
email  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  bip
  ePUAP